Lịch cắt điện Hải Phòng ngày mai

Tin Tức

Lịch cúp điện Hải Phòng ngày 18/7/2023


Điện lực:
Điện lực Quận Hồng Bàng
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 13:30
Khu vực:
Hạ Lý
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Hồng Bàng
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 13:30
Khu vực:
Phú Thứ
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Hồng Bàng
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 06:00
Khu vực:
Phú Thứ
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Hồng Bàng
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 06:00
Khu vực:
Hạ Lý
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Hồng Bàng
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 06:00
Khu vực:
Hạ Lý, Phú Thứ
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Hồng Bàng
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 13:30
Khu vực:
Hạ Lý
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Hồng Bàng
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 12:30 đến 13:30
Khu vực:
Hạ Lý, Phú Thứ
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 16:00
Khu vực:
TBA Quảng Cư 4
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:00
Khu vực:
TBA: Mút xốp Nam Thắng(750)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:10 đến 08:40
Khu vực:
TBA: Kiền Bái 5
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:50 đến 09:20
Khu vực:
TBA: Kiền Bái 8
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 10:10
Khu vực:
TBA: Kiền Bái 6
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:10 đến 11:10
Khu vực:
TBA: Lái Xe Nam Triệu
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 14:30 đến 15:30
Khu vực:
TBA: CTCP Thanh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:45 đến 16:30
Khu vực:
TBA: Cơ khí TM Thịnh Hưng (250)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 08:30
Khu vực:
TBA Công ty TNHH SX và TM Hồng Thành lộ 374 E2.2 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 09:30
Khu vực:
Cắt CDCL đầu trạm TBA Mỹ Phát 400kVA lộ 373E2.2 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:30 đến 09:30
Khu vực:
TBA chiếu sáng Số 1 lộ 374E2.21 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:40 đến 09:40
Khu vực:
TBA ĐTN L tụ Nguyễn Đức Cảnh – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:40 đến 10:30
Khu vực:
Cắt CDPT 373-7/Tân Hưng đi TBA Bắc Sơn 11 lộ 373E2.2 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:00 đến 11:00
Khu vực:
TBA Tôn Đức Thắng 7 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:40 đến 11:30
Khu vực:
Cắt 03 FCO TBA Bắc Sơn 2 lộ 373E2.2 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 14:30 đến 15:30
Khu vực:
TBA Tôn Đức Thắng 6 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện An Dương
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:50 đến 16:50
Khu vực:
TBA Tôn Đức Thắng 10 – An Dương
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Đồ Sơn
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 10:00
Khu vực:
MBA T2 Biệt Thự 21
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Đồ Sơn
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:00 đến 16:00
Khu vực:
TBA Vạn Hương 3
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:00 đến 07:00
Khu vực:
KH TBA Tiền Phong 3
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:00 đến 07:00
Khu vực:
KH TBA Nhân Hòa 3
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:00 đến 07:00
Khu vực:
KH TBA Hạo Hãn
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 08:30
Khu vực:
KH TBA Packaging
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 08:30
Khu vực:
KH TBA Tiền Phong 4
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 08:30
Khu vực:
KH TBA Tiền Phong 2
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:00 đến 10:00
Khu vực:
KH TBA Tiền Phong 5
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:00 đến 10:00
Khu vực:
KH TBA Sông Hóa
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Dương Kinh
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 09:30
Khu vực:
Công ty Loan Khải
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Dương Kinh
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:00 đến 11:30
Khu vực:
Công ty TB Trường Sơn
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Dương Kinh
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 14:00 đến 15:30
Khu vực:
KHu OUR CITY
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Quận Dương Kinh
Ngày:
18 tháng 7 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:30 đến 17:00
Khu vực:
KHU NHÀ ÔNG PHẠM NGỌC HẢI
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Hải Phòng đề nghị dừng tiếp nhận khách du lịch tại Cát Hải, Đồ Sơn từ trưa nay

Để ứng phó, phòng chống bão số 1, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị dừng tiếp nhận khách du lịch từ 12h ngày 17/7 ở huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến 7h ngày 18/7, bão số 1 (Talim) trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 250km về phía Đông.

Tại cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành chức năng và 27 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An về công tác chủ động ứng phó phòng chống, ứng phó với bão số 1, ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, nắm bắt chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền trên biển, nắm chắc tọa độ của các phương tiện đang hoạt động…

Đối với huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn từ 12h ngày 17/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị dừng tiếp nhận khách du lịch. Đồng thời, Hải Phòng dự kiến cấm biển vào 21h ngày 17/7.

Huyện Cát Hải (Hải Phòng) tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí, tắm biển trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và tại các bãi tắm trên địa bàn từ 12h ngày 17/7. (Ảnh minh hoạ)

Huyện Cát Hải (Hải Phòng) tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí, tắm biển trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và tại các bãi tắm trên địa bàn từ 12h ngày 17/7. (Ảnh minh hoạ)

Ông Nguyễn Đức Thọ yêu cầu Sở Xây dựng TP Hải Phòng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng rà soát, sẵn sàng thực hiện phương án đảm bảo tiêu thoát nước khu vực đô thị trong trường hợp xảy ra mưa lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; kiểm tra, gia cố công trình đê điều, thủy lợi, tăng cường kiểm tra đê điều và chủ động xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố có thể phát sinh…

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng, đến 6h ngày 17/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.918 phương tiện/6.014 lao động, 156 lồng bè/342 lao động, 4 chòi canh/5 lao động đang hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh…

 

Huyện Bạch Long Vĩ đã huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão; rà soát, đảm bảo lương thực, thực phẩm dự trữ; triển khai phòng, chống bão đối với các phương tiện tầu thuyền; kiểm đếm thường xuyên tàu thuyền hoạt động trên biển và neo đậu trong âu cảng…

Huyện Cát Hải chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tham quan du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ 12h ngày 17/7/2023; tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền và ngư dân về nơi tránh trú an toàn, tổ chức hướng dẫn neo đậu cho các tàu, thuyền, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn… Tính đến 6h ngày 17/7/2023, còn khoảng 9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà.

Tại Quảng Ninh, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, ngay khi có thông tin về bão số 1, tỉnh Quảng Ninh rà soát lại số lượng tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tàu xa bờ), giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện để thông tin về hướng di chuyển của bão để chủ động đi ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, địa phương tổ chức gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, di dời người lao động trên các lồng bè lên bờ.

Đến sáng 17/7, 231 tàu xa bờ đã về nơi neo đậu, tránh trú, 5.774 chiếc tàu gần bờ hoạt động ven bờ đã neo đậu tại các bến cá, vùng kín gió trong tỉnh, một số tàu đang đang hoạt động đã và đang về neo đậu tại các khu tránh trú, vùng kín gió trên địa bàn tỉnh và khu bến cá Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng). Toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.502 ô lồng nuôi thủy sản, tất cả đã được triển khai gia cố, đưa người lên bờ từ chiều 16/7.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh triển khai rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để triển khai phương án phòng chống, đảm bảo an toàn, theo dõi mực nước các hồ chứa, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa trong tình huống mưa kéo dài; nắm lại tàu du lịch, vận chuyển khách và lượng khách ra các tuyến đảo, chủ động thông tin cho khách du lịch biết tình hình bão.

Mặt khác, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đưa khách du lịch từ các khu du lịch biển về đất liền an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện hỗ trợ, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thông tin từ UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh), huyện đã kịp thời thông tin đến người dân và du khách về diễn biến của bão, kịp thời xuất bến 42 chuyến tàu đưa hơn 8.000 lượt khách về đất liền.